Algemene voorwaarden Interieurstylist – Opdrachtgever

 

Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen opdrachtgever en interieurstylist onder

nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever.

 

Artikel 1 . Definties

 

1.1        Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door

          eenmanszaak ingeschreven bij de KVK onder nummer 67924530 Woonliefde Interieurstyling & Advies, gevestigd te Joure,
              de Algemene Voorwaarden van Woonliefde opgenomen.

1.2        Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan Woonliefde heeft verleend.

1.3        Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Woonliefde tot stand is gekomen.

1.4        Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.

1.5        Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door Woonliefde.

1.6       Werk: Woonliefde die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van           interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.

 

Artikel 2. Algemeen

 

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met Woonliefde.
             De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

2.2       Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch
             zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en Woonliefde.
 

2.3       Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Woonliefde en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.4       Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld word en ‘naar de geest’ van
             deze algemene voorwaarden.

2.5       Woonliefde heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten allen tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

 

Artikel 3. Offertes en opdracht overeenkomsten

 

3.1       De door Woonliefde opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.

3.2       Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door Woonliefde schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord schriftelijk bevestigd.

3.3       Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Woonliefde zijn bevestigd.

3.4       De door Woonliefde opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

3.5       Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.

3.6       De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten,

         verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

3.7       Woonliefde kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of     verschrijving bevat.

3.8       Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Woonliefde niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel   van de opgegeven prijs.

3.9       De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van Woonliefde.

3.10     Woonliefde  heeft ten allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.

3.11     Op alle overeenkomsten gesloten met Woonliefde is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 4. De opdracht

 

4.1       Woonliefde doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Woonliefde kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht (‘Advies of Ontwerp’) wordt uitgevoerd. Ook dat geval dient het overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het Advies of Ontwerp –om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.

4.2       Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Woonliefde onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Woonliefde  hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Woonliefde is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

4.3       De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurstylist gegeven advies.

4.4       De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de Woonliefde vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan   of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

4.5       Woonliefde is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens

 

5.1       Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van Woonliefde opgeslagen om opdrachten te verwerken.                        Woonliefde geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen
             vallen van derden. Woonliefde hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de desbetreffende wetgeving.

         

Artikel 6. Prijzen en betaling

 

6.1       Woonliefde heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.2       De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten,

         verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

6.3       Voor reiskosten buiten Joure wordt €0,22 per km berekend. Dit geldt ook voor de reiskosten bij Personal Shopping.

6.4       Woonliefde mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 35% van het honorarium. Woonliefde mag na afronding van onderdelen van een Opdracht een factuur sturen. De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de Opdrachtgever.

6.5       Het is aan de Opdrachtgever om Woonliefde te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de Opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien Woonliefde extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal Woonliefde de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

6.6       Woonliefde kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het Advies of Ontwerp. De rol van Woonliefde zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van Opdrachtgever met derde partij. Woonliefde sluit geen overeenkomsten namens de Opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. Woonliefde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien Woonliefde uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

 

Artikel 7. Eigendom- en auteursrechten

 

7.1       Op alle producten van Woonliefde rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.

7.2       Woonliefde heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt project foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft Woonliefde toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het project tonen. De foto’s kunnen als voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op www.woonliefde.com

7.3        In het kader van de opdracht door Woonliefde tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Woonliefde heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

7.4       Aan tekeningen gemaakt door Woonliefde kunnen geen rechten ontleend worden. Woonliefde is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.

7.5       Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen

             toe aan Woonliefde . De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Advies of Ontwerp niet verveelvoudigen

             of openbaar maken zonder de toestemming van Woonliefde, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

Artikel 8. Klachten

 

8.1       Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van Woonliefde dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan Woonliefde worden medegedeeld.

8.2       Indien de klacht gegrond is, zal Woonliefde de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

9.1       Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of

         gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.

9.2       Woonliefde is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door Woonliefde tijdens het advies is geadviseerd.

9.3       Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is Woonliefde voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.

9.4       Woonliefde is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

9.5       Woonliefde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de werkzaamheden uitgevoerd door derden.

9.6       Indien de opdrachtgever van mening is dat Woonliefde  tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

9.7      Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek                          schriftelijk aan Woonliefde kenbaar is gemaakt.

9.8       Woonliefde is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.

 

Artikel 10. Overmacht

 

10.1     Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan  Woonliefde kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Woonliefde overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Woonliefde geestelijk of  lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

10.2     Woonliefde en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk   overleg zoeken naar een in die specifieke situatie een passende oplossing.

 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

 

11.1      De vorderingen van Woonliefde op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 

1.  Na het sluiten van de overeenkomst aan Woonliefde ter kennis genomen omstandigheden geven Woonliefde goede grond te vrezen dat        de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

2.  Indien Woonliefde de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze        zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

3.  In de genoemde gevallen is Woonliefde bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van        de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Woonliefde schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12. Diversen

 

12.1       De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.woonliefde.com

12.2       De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 26 juni 2018 en uitsluitend van

  toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.

12.3       De opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van Woonliefde bij de offerte/opdrachtbevestiging meegestuurd.

12.4       De opdrachtgever dient van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en de

  offerte/opdrachtbevestiging te tekenen voor akkoord.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

 

13.1     Op de overeenkomst tussen Woonliefde en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van

         toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Woonliefde en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in

             het arrondissement waar Woonliefde is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Woonliefde.

13.2     Partijen hebben zicht tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep doen op de   rechter.